Жмеринське ВПУ

Перейти к содержимому

Главное меню

правила прийому

ПРАВИЛА  ПРИЙОМУ
до Державного професійно-технічного навчального закладу «Жмеринського вищого професійного училища»

Правила прийому розроблені
на підставі наказу Міністерства
освіти і науки України № 499 від 14.01.2013 року
«Про затвердження Типових правил прийому до
професійно-технічних
навчальних закладів України»,зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України
29 травня 2013 року за  № 823/23355

1. Загальна частина

1.1 До Жмеринського вищого професійного училища (надалі ВПУ) приймаються громадяни України.
1.2  Громадяни України мають рівні права на здобуття  професійно-технічної освіти  відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і  політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця проживання та інших обставин.
Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.
1.3. Прийом до Жмеринського ВПУ здійснюється для підготовки у відповідності до державних стандартів професійно-технічної освіти за  освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник».
1.4 Прийом громадян на  первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок видатків з Державного бюджету України на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення у межах ліцензійного обсягу.

  1.5. Прийом громадян понад державне замовлення ,а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються  за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

2. Приймальна комісія

2.1. Прийом  до Жмеринського ВПУ здійснює приймальна комісія.
2.2. Очолює приймальну комісію директор Жмеринського ВПУ , який своїм наказом визначає та затверджує  персональний склад комісії і порядок її роботи.
2.3. Правила прийому до Жмеринського ВПУ розробляються відповідно до законодавства України, у тому числі  з Типовими правилами прийому  затвердженими  наказом Міністерства освіти і науки України № 499 від 14.05.2013 року та зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 29 травня 2013 року за № 823/23355, та  затверджуються  директором училища, погоджуються Департаментом управління освіти і науки Вінницької  обласної державної адміністрації.
2.4. Приймальна комісія:
- організовує прийом заяв та документів;
-  проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, слухачів, працевлаштування  після закінчення навчального закладу;
- організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;
- приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до Жмеринського ВПУ,
оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;
-  організовує роботу щодо  комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров'я та професійної придатності вступників;
-    вирішує інші питання, пов'язані з прийомом.
2.5. Правила прийому до Жмеринського ВПУ   доводяться до відома вступників через засоби масової інформації, та інформаційні стенди і мають обумовлювати:
-  перелік професій  згідно з наявною  ліцензією;
- вимоги щодо освітнього рівня вступників за кожною професією ;
- планові обсяги прийому, освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні випускників, строк  навчання за професіями;
- форми та ступневість навчання;
- обмеження  з професій   за віком вступників, статтю та медичними показниками;
- перелік вступних випробувань за професіями , порядок і форми їх проведення (співбесіди ,порівняння середнього балу успішності);
- порядок зарахування на відповідну форму навчання та порядок  зарахування вступників, які мають однаковий конкурсний бал;
-  порядок  розгляду оскаржень результатів вступних випробувань;
- порядок роботи приймальної комісії (дні тижня та години);
- порядок проходження медичного огляду вступників до Жмеринського ВПУ за  галуззю «Залізничний транспорт», які потребують обов’язкового професійного медичного огляду в медичних установах.
2.6.Строки проведення прийому на навчання  до Жмеринського ВПУ встановлюют
имуться додатково.


3. Умови прийому

4.1. Прийом до Жмеринського ВПУ проводиться шляхом конкурсного відбору вступників на навчання:
- за результатами співбесіди;
- за результатами порівняння і аналізу середнього бала свідоцтва про базову загальну середню освіту або середнього бала атестата про повну загальну середню освіту.
Вступникам, які мають однаковий конкурсний бал ,перевага натається тим, хто має вищий бал з фізики та математики ,брав активну участь у спортивних змаганнях та у  громадському житті навчального закладу.
4.2. Прийом слухачів на перепідготовку або підвищення кваліфікації може  здійснюватися шляхом проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок відповідно до статті 14 Закону України «Про професійно-технічну освіту»

4. Зарахування

5.1 . Зараховуються поза конкурсом:
- особи, яким відповідно до  Законом України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” надане таке право;
- діти-сироти та діти, позбавлені  батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення  виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);
- діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;
- особи, яким відповідно до Закону України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи ”  надане таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3;
- діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час  виконання службових обов’язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що  загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до  Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і  соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».
5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:
- випускники  загальноосвітнього навчального закладу ІІІ ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;
- випускники загальноосвітнього навчального закладу ІІ ступеня,   які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;
- учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями (спеціальностями), для яких вищезазначені дисципліни є профільними;
- особи, які вступають до Жмеринського ВПУ за цільовим направленням на навчання;
5.3. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору
приймальна комісія  приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до Жмеринського ВПУ  за обраною  формою навчання.
5.4. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний
строк  після їх оголошення подає відповідну заяву на ім’я голови приймальної  комісії.
5.5. Зарахування до Жмеринського ВПУ  здійснюється наказом директора, підписаним не пізніше ніж за 5 днів до початку занять.
5.6. Після конкурсного  відбору  зарахування до Жмеринського ВПУ може
супроводжуватися укладанням договору між навчальним закладом, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і вступником (його батьками для неповнолітніх) про навчання та подальше працевлаштування.
5.7. Зарахування на навчання здійснюється  за  рахунок видатків з Державного бюджету України на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення,  в межах затвердженого державного замовлення, так і понад його обсяг у межах ліцензійного обсягу за  контрактною формою навчання.

5. Прикінцеві положення

6.1 . Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів
від дня їх початку, відраховуються з Жмеринського  ВПУ. На звільнені місця може проводитися додаткове зарахування осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані. При невиконанні державного замовлення на прийом з окремих професій   ВПУ  може проводити додатковий прийом.
6.2 . Особам, які не зараховані до Жмеринського ВПУ, а також тим, які без
поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом п'яти днів з дня прийняття рішення.
6.3. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань, зберігаються протягом одного року, а потім знищуються, про що складається відповідний  акт.
6.4.  Контроль за дотриманням  правил прийому до Жмеринського ВПУ  здійснюється  Департаментом освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації та Міністерством освіти і науки України.

Назад к содержимому | Назад к главному меню