Жмеринське ВПУ

Перейти к содержимому

Главное меню

Практичний психолог

Психологічна служба

Ружицька Надія Іванівна
практичний психолог
вищої категорії
(Мій блог)

Життєве кредо:
«Якщо ви хочете, щоб вам життя посміхалося, подаруйте йому
спочатку свій гарний настрій»

Професійне кредо:
«Замало мати знання та розум, треба мати й добру душу»

Рецепт успіху:
Вчіться, поки інші “сплять”,
Працюйте, поки інші нудьгують,
Готуйтеся, поки інші марнують час,
Будьте в пошуку, поки інші зволікають,
Втілюйте задуми, поки інші мріють!Психологічна служба Жмеринського вищого професійного училища

Структура, напрямки та види діяльності  психологічної служби
Жмеринського вищого професійного училища


Психологічна служба Жмеринського ВПУ підпорядковується адміністративно директору навчального закладу; методично - методисту психологічної служби НМЦ  ПТО у Вінницькій області.
Очолює психологічну службу навчального закладу практичний психолог.

Головною метою діяльності психологічної служби Жмеринського ВПУ є забезпечення психологічного і особистісного розвитку учнів. Діяльність психологічної служби  включає в себе створення психологічних умов, що забезпечують духовний розвиток кожної дитини, її душевний комфорт, який є основою психологічного здоровя.
Завдання психологічної служби Жмеринського ВПУ реалізуються практичним психологом.
Практичний психолог  забезпечує своєчасне та систематичне вивчення психофізичного розвитку особистості, мотивів її поведінки і діяльності з урахуванням вікових, інтелектуальних, фізичних, статевих, інших індивідуальних особливостей, створення умов для саморозвитку і самовиховання, сприяє виконанню освітніх й виховних завдань навчального закладу.
У своїй діяльності практичний психолог Жмеринського ВПУ керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту» та іншими законодавчими і нормативно-правовими актами, Декларацією прав людини, Конвенцією про права дитини, Етичним кодексом психолога, Положенням про психологічну службу в системі освіти України та посадовими обов
язками її працівників.

Діяльність психологічної служби Жмеринського ВПУ  здійснюється за двома напрямками:
актуальний, орієнтований на розв'язання поточних проблем, подолання труднощів навчання та виховання, порушень поведінки, спілкування та діяльності;
перспективний має метою розвиток індивідуальності, формування готовності до самостійного життя, створення умов для розвитку кожної дитини.
Професійні дії практичного психолога Жмеринського ВПУ реалізуються в таких основних видах діяльності.

Психодіагностика
Психологічне обстеження всіх учасників навчального процесу.
Основними завданнями даного виду діяльності  психолога є:
 визначення особливостей психологічного розвитку учнів та їх готовності до навчання у закладі освіти;
оцінка відповідності рівня розвитку умінь, навичок, особистісних якостей  учнів віковим нормам;
виявлення психологічних причин труднощів у навчанні та вихованні окремих учнів;  
виявлення причин конфліктів у колективі однолітків.
Психологічна діагностика може здійснюватися у формі спостереження, бесіди, аналізу продуктів діяльності, психологічного тестування.
За наслідками обстеження формуються висновки та рекомендації.

Психологічне консультування
Консультаційна робота спрямована на формування у педагогів, батьків, учнів необхідних знань із закономірностей психофізіологічного розвитку дітей на різних вікових етапах, подолання кризових ситуацій, надання практичних порад з питань виховання особистості в сімї, попередження можливих порушень у становленні особистості.
Психологічна консультація призначена для того, щоб допомогти розв
язати конкретні проблеми, з якими до психолога  звертаються майстри в/н,  викладачі та батьки (  труднощі у засвоєнні знань учнями, відхилення у поведінці учнів, систематичні крадіжки, брехливість, втечі з навчального закладу та з дому, надмірна конфліктність або чутливість,  різкі зміни настрою, втрата інтересу до навчання, вживання психоактивних речовин тощо), а також  учні ( питання взаємовідносин з однолітками, з батьками та учителями, питання саморозвитку та самовдосконалення, професійного та особистісного самовизначення).
Надається допомога педагогам та батькам в успішній адаптації дитини до змін соціальної ситуації, створенні сприятливого психологічного клімату в дитячому, педагогічному колективі та у сім
ї.
Консультації практичного психолога можуть бути індивідуальними або груповими.

Психологічна корекція
Ця робота спрямована на зниження або усунення відхилень у психологічному розвитку учня, на подолання поганих звичок та девіантних форм поведінки, на формування адекватної життєвої позиції та планів на майбутнє, формування позитивного відношення до здорового способу життя.
З цією метою використовуються різноманітні сучасні методики психоаналізу та психокорекції.
Корекційна робота  психолога з учнями часто стикається  з медико-психолого-педагогічними  проблемами, частина з яких вимагають психотерапевтичної роботи не лише з дітьми,  а й з їх батьками.

Психологічна просвіта

Підвищення психологічної культури всіх учасників навчально-виховного процесу, роз'яснення змісту, завдань психологічної служби тощо.
Форми просвітницької діяльності можуть бути різними: лекції, бесіди з усіма учасниками педагогічного процесу, участь у батьківських зборах та відповіді на запитання батьків,  підбір літератури, підготовка інформаційних матеріалів та їх видання,  уроки психології, консультування тощо.

Психологічна реабілітація
Надання психологічної допомоги учасникам навчально-виховного процесу, які перебувають у кризовій ситуації, перенесли психічні травми, стреси, тяжкі хвороби тощо з метою адаптації до нових умов.

Зв'язки з громадськістю
Спрямовані на обговорення найбільш суттєвих закономірностей та проблем соціально-психологічного розвитку особистості учня,  попередження негативних явищ в учнівському середовищі та реалізуються через взаємодію зі службами у справах дітей, соціальними службами СДМ, правоохоронними органами, дитячими громадськими організаціями тощо.

Організаційно-методична робота
Передбачає роботу по самоосвіті, участь практичного психолога у психологічних семінарах, конференціях, тренінгах, в роботі методичних обєднань, творчих груп, педагогічної ради, у розвязанні загально училищних  завдань, проходження курсів підвищення кваліфікації,  а також підготовку до проведення психологічних заходів, підготовку психологічного інструментарію тощо.

Консультативно-методична допомога всім учасникам навчально-виховного процесу з питань навчання та виховання, розвитку дітей та допомога органам державного управління освіти в оцінці професійної придатності педагогічних та управлінських кадрів.

Психологічна експертиза
Визначення психічних якостей, здібностей та перспектив розвитку особистості, структури та змісту спілкування в колективі у відповідь на запити різних органів управління системи освіти, оцінка психолого-педагогічної ефективності нових технологій навчання та виховання тощо.

Практичний психолог обирає та поєднує конкретні види робіт, визначає, які з них будуть пріоритетними в залежності від специфіки закладу та проблем, що потребують розв
язання.


Основні завдання на навчальний рік:


*
сприяння повноцінному розвитку особистості учнів;
* забезпечення індивідуального супроводу дітей з сімей, які опинились в складних життєвих обставинах, вимушених внутрішніх мігрантів, біженців, родичів загиблих в АТО тощо та надання їм необхідної психологічної, соціально-педагогічної допомоги;
* попередження ризикованої та суїцидальної поведінки учнівської молоді;
* профілактика та подолання явищ ксенофобії, жорстокості, насильства, злочинності, правопорушень, вживання алкогольних і наркотичних речовин дітьми та підлітками;
* первинна профілактика та запобігання торгівлі дітьми;
* профілактика ВІЛ/СНІДу;
* психологічна просвіта педагогічних працівників та батьків з питань «стрес», «криза», «травма та її прояви у психіці, поведінці дитини», «ресурс» тощо…
* психологічний супроводу дітей з особливими освітніми потребами та їх батьків;
* створення умов для формування в учнів мотивації до самовиховання і саморозвитку;
* формування сприятливого психологічного клімату в учнівському та педагогічному колективах;
* удосконалення науково-методичної роботи щодо підвищення професійного рівня.

Назад к содержимому | Назад к главному меню