Правила прийому 2022р

 

 

 

ПОГОДЖЕНО                                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО

Заступник директора                                                               ДПТНЗ “Жмеринське

Департаменту гуманітарної політики                                    вище професійне училище”

начальник управління освіти і науки                                     ______________В.В. Кузьмін

обласної державної адміністрації

_______________________В.В.Буняк                                    “___”__________2022 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правила прийому

 

до Державного професійно – технічного навчального закладу

“Жмеринське вище професійне училище”

 на 2022 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розроблено відповідно до

Типових правил прийому до професійно-технічних

                                                            навчальних закладів України, затверджених Наказом

МОН України 14 травня 2013 року № 499, зі змінами,

затвердженими Наказом МОН України 12 грудня 2019

року № 1550

  1. Загальна частина

Правила прийому до закладу професійної (професійно-технічної)  освіти “Жмеринське вище професійне училище” на підставі Типових правил прийому до закладів професійної (професійно-технічної) освіти України.

1.1. Ці типові правила є обов’язковими для закладів професійної (професійно-технічної) освіти належно від форм власності та підпорядкування.

1.2 До закладів професійної (професійно-технічної) освіти приймаються громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.

1.3. Кожен має рівні права на здобуття професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від віку, статі, раси, кольору шкіри, стану здоров’я, інвалідності, громадянства, національності, політичних, релігійних чи інших переконань, мови спілкування, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, наявності судимості, місця проживання, мовних або інших ознак, які були, є та можуть буди дійсними або припущеними.

– Особа, стосовно якої прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, та/або яка оскаржує рішення щодо статусу біженця та особи, яка потребує додаткового захисту, має право на вступ до закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

– Особливості прийому до закладів професійної (професійно-технічної) освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території, або переселилися з неї після 01 січня 2017 року визначаються Порядком прийому для здобуття професійної (професійно-технічної) освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України 24 травня 2016 року № 560, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 31 травня 2016 року № 795/28925.

– Особливості прийому до професійно-технічних навчальних закладів осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), або переселилися з неї після 01 січня 2017 року визначаються Порядком прийому для здобуття професійної (професійно-технічної) освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України 21 червня 2016 року № 697, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01 липня 2016 року за №907/29037.

1.4. Прийом до ДПТНЗ “Жмеринське вище професійне училище” здійснюється для підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник».

1.5. Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок державного/регіонального та/або місцевих бюджетів, а також за угодами з підприємствами, установами, організаціями, окремими фізичними та/або юридичними особами.

1.6 Прийом громадян понад державне/регіональне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюється за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

  1. Приймальна комісія

2.1. Прийом до ДПТНЗ “Жмеринське вище професійне училище”  здійснює приймальна комісія.

2.2. Очолює приймальну комісію директор закладу професійної (професійно-технічної) освіти, який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад і порядок її роботи.

2.3. Правила прийому до ДПТНЗ “Жмеринське вище професійне училище”  на наступний календарний рік розробляються відповідно до законодавства України, у тому числі згідно Типових правил прийому та затверджуються керівником закладу професійної (професійно-технічної) освіти,  не пізніше 01 грудня поточного року.

2.4. Приймальна комісія:

– організовує прийом заяв та документів;

– проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії або спеціальності, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту здобувачів освіти, в тому числі осіб з особливими потребами, працевлаштування після закінчення закладу освіти;

– організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;

– приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до закладу професійної (професійно-технічної) освіти, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;

– організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров’я та професійної придатності вступників;

– вирішує інші питання, пов’язані з прийомом.

2.5. Правила прийому до ДПТНЗ “Жмеринське вище професійне училище” доводяться до відома вступників через засоби масової інформації та інформаційні стенди і мають обумовлювати:

–  перелік професій згідно з отриманою ліцензією;

Ліцензія серія АЕ № 458634 та згідно витягу з рішення Акредитаційної комісії (додаток № 1 від 09 липня  2020 року. Протокол № 140).

 №

з/п

Код за ДК Повна назва професій План прийому у 2022 році Ліцензійний обсяг
На базі 9 класів
Залізничний транспорт 130
1 9332

4211

4211

5112

Прийомоздавальник вантажу та багажу

касир багажний;

касир квитковий;

провідник пасажирського вагону

регіональне замовлення 25 90
2 7233

8311

8311

Слюсар з  ремонту рухомого складу;

помічник машиніста електровоза;

помічник  машиніста тепловоза

державне замовлення 30 60
3 7233

8311

 

Слюсар з  ремонту рухомого складу;

помічник машиніста електровоза

державне замовлення 25 60
4 7241 Електромонтер контактної мережі регіональне замовлення 25 60
5 7233

7233

Слюсар з  ремонту рухомого складу;

оглядач вагонів

регіональне замовлення 25 30
Громадське харчування 25
6 5122

5123

5123

Кухар;

офіціант;

бармен

регіональне замовлення 25 90
Сфера послуг 25
7 5141 Перукар (перукар – модельєр); Манікюрник регіональне замовлення 25 30
Всього 180  

 

– вимоги щодо освітнього рівня вступників за кожною професією (спеціальністю) та спеціалізацією;

– планові обсяги прийому, освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні випускників, строк навчання за професіями;

–  форму здобуття освіти та ступеневість;

– обмеження з професій за віком вступників, статтю та медичними показаннями відповідно до законодавства;

–  порядок роботи приймальної комісії (дні тижня та години);

– порядок проходження медичного огляду вступників до ДПТНЗ “Жмеринське вище професійне училище”, що проводять підготовку фахівців до галузей, які потребують обов’язкового професійного медичного відбору, або проходження зазначеного огляду в інших медичних установах.

2.6.  Прийом на навчання до ДПТНЗ “Жмеринське вище професійне училище”  здійснюється до 31 серпня 2022 року.

  1. Документи до вступу

3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до ДПТНЗ “Жмеринське вище професійне училище” вказуючи обрану професію, форму здобуття освіти, місце проживання до якої додають:

– документ про освіту за умови вступу на денну форму навчання за державним/регіональним замовленням;

– медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством;

– 8 кольорових фотокарток розміром 3х4;

– вступники пред’являють особисто документ, що підтверджує громадянство, та документ, що посвідчує особу чи її спеціальний статус, а особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту та подали відповідну заяву про визнання їх біженцем або особою, що потребує додаткового захисту, надають довідку про звернення за захистом України.

Для обробки персональних даних особа надає приймальній комісії письмову згоду відповідно до Закону України “про захист персональних даних”.

  1. Умови прийому

4.1. Прийом до державного професійно-технічного навчального закладу “Жмеринське вище професійне училище” проводиться шляхом   конкурсного відбору вступників на навчання:

– за результатами середнього бала свідоцтва про базову загальну середню освіту або середнього бала атестата про повну загальну середню освіту;

– за результатами співбесіди.

  1. Зарахування

5.1. Зараховуються до ДПТНЗ “Жмеринське вище професійне училище”  поза конкурсом:

– особи, яким відповідно до Закону  України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;

– діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

– діти з інвалідністю та особи з інвалідністю, яким не протипоказане навчання за обраною професією (спеціальністю), відповідно до статті 22 Закону України “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні”;

– особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3, – за умови одержання громадянами цієї категорії позитивних оцінок на вступних випробуваннях;

– особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надано таке право;

– діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».

5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

– випускники загальноосвітнього навчального закладу III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;

– випускники загальноосвітнього навчального закладу II ступеня, які мають Свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;

– учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями (спеціальностями), для яких вищезазначені дисципліни є профільними;

– призери ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України в рік вступу;

– особи з інвалідністю та діти з малозабезпечених сімей, у яких обидва батьки є особами з інвалідністю, один з батьків є особою з інвалідністю, а інший помер, одинока матір є особою з інвалідністю, батько є особою з інвалідністю та виховує дитину без матері, відповідно до статті 22 Закону України “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні”.

5.3. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсних випробувань приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що можуть бути зараховані на навчання до ДПТНЗ “Жмеринське вище професійне училище” за обраною формою здобуття освіти.

5.4. У разі оскарження результатів  конкурсного відбору вступник у триденний термін після їх оголошення подає відповідну заяву на ім’я голови приймальної комісії.

5.5. Зарахування до професійно-технічного навчального закладу здійснюється наказом директора цього закладу.

5.6. Зарахування до закладу професійної (професійно-технічної) освіти на навчання за рахунок державного та/або місцевих бюджетів, а також за угодами з підприємствами, організаціями, окремими фізичними та/або юридичними особами здійснюється в межах ліцензійних обсягів.

  1. Прикінцеві положення

6.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з професійного (професійно-технічного) закладу освіти. На звільнені місця може проводитися додаткове зарахування за конкурсом осіб, які пройшли вступні випробування. При невиконанні регіонального замовлення на прийом з окремих професій ДПТНЗ “Жмеринське вище професійне училище” може проводити додатковий прийом.

6.2. Особам, які не зараховані до закладу професійної (професійно-технічної) освіти, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше  ніж протягом п’яти днів з дня прийняття рішення.

6.3. Контроль за дотриманням Типових правил прийому закладами професійної (професійно-технічної) освіти незалежно від форм власності та підпорядкування здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері професійної (професійно-технічної) освіти, міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, яким підпорядковані заклади професійної (професійно-технічної) освіти, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями та створеними ними органами управління професійною (професійно-технічною) освітою.

 

Розглянуто та прийнято на засіданні педагогічної ради

від 13.10.2020 року протокол № 4